Zarządzenie I Ns 431/18

Bochnia 23 lutego 2020

Sygn. akt I Ns 431/18

 

Z A R Z Ą D Z E N I E:

 

 

Sąd Rejonowy w Bochni I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 Przewodniczący: sędzia Anna Migdał  

           

 po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2020 r. w Bochni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Jerzego Liszki

z udziałem  Jana Liszki, Grzegorza Liszki, Michała Liszki, Andrzeja Liszki, Lucyny Liszka-Gołdy, Miłosza Liszki, Stanisława Wątroby, Jana Wątroby, Henryka Wątroby, Andrzeja Zabrzeńskiego, Stanisława Zabrzeńskiego, Marii Ścisło, Lucyny Garus, Agaty Bartoszek, Marii Liszki, Małgorzaty Liszka-Legowskiej, Genowefy Kowal, Marii Kamyczek, Krystyny Nowosielskiej, Jadwigi Jaworskiej, Julii Zabrzeńskiej

o zasiedzenie

 

zarządza:

 

1. Na mocy art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. dla nieznanych z  miejsca pobytu Krystyny Nowosielskiej, Jadwigi Jaworskiej, Andrzeja Zabrzeńskiego, Stanisława Zabrzeńskiego i Julii Zabrzeńskiej ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Urszuli Pociecha, Kancelaria Prawna, ul. Kazimierza Wielkiego nr 2b, celem reprezentowania i strzeżenia ich praw  w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Starym Wiśniczu gmina Nowy Wiśnicz, składającej się z działek ew. nr  1342/4, 1344, 1346/2, 1406/1, 1406/2, 1408/2, 1408/3 obj. Lwh 3, 955, 317 i 137 Sądu Rejonowego w Bochni;

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bochni, Urzędu Miasta w Nowym Wiśniczu  i Starostwa Powiatowego w Bochni  przez okres 1 miesiąca.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I Ns 431/18