Zarządzenie I C 601/19

Sygn. akt I C 601/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 19 marca 2020 roku

 

Przewodniczący:  Sędzia Anna Migdał

po rozpoznaniu  w dniu 19 marca 2020 roku w Bochni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko Bartłomiejowi Kinel

o zapłatę

w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

 

z a r z ą d z a :

  1. Na mocy art. 144 k.p.c. dla nieznanego z  miejsca pobytu pozwanego Bartłomieja Kinel ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Urszuli Pociecha, Kancelaria Prawna, ul. Kazimierza Wielkiego nr 2b, celem reprezentowania i strzeżenia jego praw w sprawie o zapłatę z powództwa Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie;
  2. O ustanowieniu kuratora ogłosić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bochni, Urzędu Gminy w Trzcianie i Starostwa Powiatowego w Bochni  przez okres 1 miesiąca.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I C 601/19