Pomoc prawna

 

Darmowe porady prawne dla mieszkańców powiatu bochńskiego

https://bip.malopolska.pl/spbochnia,m,286020,bezplatne-porady-prawne.html

Wraz z początkiem 2019 r. darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom powiatu bocheńskiego według nowych zasad.

Z takiej pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż od stycznia 2019 r. bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest też wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Według nowych zasad, aby skorzystać z porady należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 14 615 37 92.
Rzecznik Praw Obywatelskich    - www.rpo.gov.pl

- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne.  Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa  
tel.  (0-22) 55 17 700
fax.  (0-22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

 

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl

- organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa  
tel. (0-22) 828 10 08 
fax (0-22) 556 44 50 
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

 

 

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl 

-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia  kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel. (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17
e-mail temida@cpk.org.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl

-organizacja , której  zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6
00-586 Warszawa
tel. (0-22)  848-24-24
tel./fax (0-22)  848-07-20
 e-mail kopd@kopd.pl,

 

Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl 

- instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa 
tel. 0 22 696 55 50
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl,

 

Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl

pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym.  Doradza prawnie. Udziela pomocy w  napisaniu pisma do sądu, instytucji.

Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa
tel./ fax (0-22)  616 02 68, tel. (0-22) 616 03 14
e-mail  fdn@fdn.p

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" -http://www.alterego.org.pl

-stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.      ul. Ciołka 13 pok. 4,

00-445 Warszawa
 tel. (0-22) 877 38 10
fax (0-22) 877 38 17
e-mail  alterego@alterego.org.pl

 

Federacja Konsumentów  - www.federacja-konsumentow.org.pl

-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa. 
tel. (0-22) 827 64 81
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

 

Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl

reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon: 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax (0-22) 333-73-29
e-mail biuro@rzu.gov.pl

 

Główny Inspektorat Pracy (GIP), - www.gip.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy


na ul. Lindley’a 16
00-973 Warszawa
V piętro, pokój nr 501
tel. (0-22) 583-17-27

 

Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl

Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji

Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Kontakt z biurem Fundacji: 
tel. (0-22) 498 72 30
fax  (0-22) 499 71 70
e-mail  biuro@academiaiuris.pl

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna