Ogłoszenie I N 311/19

Sygn.  akt  I Ns 311/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Bochni I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 311/19 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Waśniowskiej przy udziale Julii Franas o stwierdzenie zasiedzenia przez wnioskodawczynię nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1692, położonej w miejscowości Rzezawa o powierzchni 0,02 ha, odpowiadającej  pbud. 99 i pgr. 666/1, obj. lwh 141 gm. kat. Rzezawa, w której jako właściciele figurują Adam Stal i Antoni Stal po  połowie.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Adama Stal i Antoniego Stal, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie tej własności w drodze zasiedzenia, o ile zostanie wykazane.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I N 311/19