III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Właściwość rzeczowa:

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności:

- w przypadku osób pełnoletnich:  sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o alimenty między byłymi małżonkami, o zezwolenie na wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego z małżonków sprawy o ustanowienie opieki, i kurateli, zmianę opiekuna,  zmianę kuratora, zwolnienie z obowiązku pełnienia funkcji opiekuna i kuratora, sprawy o leczenie odwykowe sprawy o  zezwolenie na  umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym i domu pomocy społecznej i o zmianę tego rodzaju orzeczeń, sprawy o zezwolenie na udzielenie świadczeń leczniczych, zwolnienie od obowiązku przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

- w przypadku osób małoletnich: o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie uznania dziecka, uchylenie obowiązku alimentacyjnego przysposobienie,  pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie, zmianę, zakazanie kontaktów z dzieckiem, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, sprawy o ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ,, sprawy o ustanowienie opieki, i kurateli, zmianę opiekuna,  zmianę kuratora, zwolnienie z obowiązku pełnienia funkcji opiekuna i kuratora, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.

 

Właściwość miejscowa:

  

Miasto i gmina: Bochnia,

Miasto i gmina: Nowy Wiśnicz

Gminy: Lipnica Murowana, Żegocina, Rzezawa, Trzciana, Łapanów, Drwinia

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-20
Publikacja w dniu:
2019-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d