Dozór elektroniczny

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

System wykonywania kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym polega na odbyciu tej kary poza zakładem karnym, a więc w systemie nieizolacyjnym, poprzez kontrolę za pomocą urządzeń technicznych.
Osoba skazana (jej obrońca) ubiegająca się o odbycie kary w tym systemie musi złożyć pisemny wniosek do właściwego sądu penitencjarnego, w którego okręgu działania przebywa.

Do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących  w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana.
Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego wiąże się m. innymi ze ścisłym przestrzeganiem harmonogramu oraz obowiązków określonych przez sąd.

Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego umożliwia m. innymi jej odbywanie w miejscu zamieszkania przez osobę skazaną, kontynuowanie przez nią pracy zarobkowej, nauki, uczestniczenie w życiu rodzinnym.

Do odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego muszą zostać spełnione przesłanki określone w art. 43la ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2019.676 j.t. z poźn. zm.) - m. innymi orzeczona kara pozbawienia wolności odbywana w tym systemie nie może przekroczyć jednego roku, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, odbywaniu kary w tym systemie nie sprzeciwiają się warunki techniczne.

W systemie dozoru elektronicznego może być odbywana także kara zastępcza pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Przepisy prawne dotyczące warunków i trybu orzekania o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, obowiązków i praw skazanego zawarte są w Kodeksie karnym wykonawczym (Dz.U.2019.676 j.t. z poźn. zm.) rozdział VIIa zatytułowany – system dozoru elektronicznego.