Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

Dokumenty jakie należy złożyć celem wpisania na listę biegłych sądowych:

 1. Podanie do Prezesa SO w Tarnowie o ustanowienie biegłym sądowym (należy podać dziedzinę z której ma być ustanowienie),
 2. Życiorys lub CV,
 3. Odpis dyplomu (oryginał lub kserokopia dyplomu poświadczona przez Notariusza),
 4. Odpis uprawnień, specjalizacji (oryginał lub kserokopia poświadczona przez Notariusza),
 5. Opinia z zakładu pracy,
 6. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. Podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail,
 8. 1 fotografia.
 9.  Uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (na rzecz Urzędu Miasta Tarnowa) -
    nr konta: 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym
- pokój 120

14 68 87 409

 

UWAGA!

W związku z licznymi pytaniami biegłych sądowych zainteresowanych ofertą Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze - Departament Organizacyjny uprzejmie podaje adres strony internetowej tego Trybunału: tutajotwiera się w nowym oknie. Jednocześnie Departament informuje, iż w razie trudności z otwarciem wymienionej strony, można spróbować zalogować się na stronie głównej Trybunału pod adresem: www.icc-cpi.intotwiera się w nowym oknie i szukać danych dotyczących rekrutacji pod hasłem "Registry", a następnie "Experts". Strona ta zredagowana jest wyłącznie w językach francuskim i angielskim, które są językami urzędowymi obowiązującymi przed wymienionym Sądem. Nadto tutejszy Departament wyjaśnia, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w żaden sposób nie pośredniczy w rekrutacji biegłych do Międzynarodowego Trybunału Karnego. W związku z tym, kandydaci powinni kontaktować się wyłącznie z Trybunałem, którego adres, w tym adres e-mailowy znaleźć można na jego stronie internetowej.

 

Pliki do pobrania

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi