Akty prawne

Polskie akty prawne regulujące mediację

Regulacje karne

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm., aktualna regulacja mediacji w k.p.k. obowiązuje od 1 lipca 2003 r., a została wprowadzona Ustawą z 10 stycznia 2003 r., Nr 17, poz. 155 ) (pobierz) 
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) (pobierz) 
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020) (pobierz) 
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U, nr 108, poz. 1026 ze zm) (pobierz) 
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.; mediację wprowadzono na mocy ustawy z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 142, poz. 1380, która weszła w życie 1 września 2003 r.) (pobierz) 

Regulacje dotyczące nieletnich

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) (pobierz) 
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) (pobierz) 
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich Dz. U. Nr 90, poz. 1009) (pobierz) 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Dz. U. nr 239, poz. 2037) (pobierz) 

Regulacje cywilne

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1438; weszła w życie 10 grudnia 2005 r.) w oparciu o załącznik - mediacja k.p.c., przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r. (pobierz) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (pobierz) 
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.) (pobierz) 
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (pobierz) 

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych

Infomator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie
Mediacja w polskim prawie cywilnym - sędzia Rafał Cebula 
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.) (pobierz) 
Mediacja w polskim prawie cywilnym - sędzia Rafał Cebula - errata do broszury z 1 września 2011 r. 
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.) (pobierz) 
Mediacja w polskim prawie karnym - sędzia Agnieszka Rękas 
(stan prawny na 1 września 2011 r.) (pobierz) 
Mediacja w polskim prawie nieletnich - sędzia Barbara Wajerowska–Oniszczuk
(stan prawny na 1 września 2011 r.) (pobierz) 
Mediacja w sprawach cywilnych - dr Rafał Morek 
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.) (pobierz) 
Mediacja w sprawach cywilnych - dr Rafał Morek - errata do broszury z 1 września 2011 r.
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.) (pobierz) 
Mediacja w sprawach gospodarczych - adw. Sylwester Pieckowski 
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.) (pobierz) 
Mediacja w sprawach gospodarczych - adw. Sylwester Pieckowski - errata do broszury z 1 września 2011 r. 
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.) (pobierz) 
Mediacja w sprawach rodzinnych - dr Agata Gójska 
(stan prawny na 1 września 2011 r.) (pobierz) 
Mediacja w sprawach karnych - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska 
(stan prawny na 1 września 2011 r.) (pobierz) 
Mediacja w sprawach nieletnich - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska 
(stan prawny na 1 września 2011 r.) (pobierz) 

Dane statystyczne dotyczące mediacji

Postępowanie mediacyjne na podstawie art. 23a k.p.k. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 1998 - 2011 (pobierz) 
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych w latach 2006 - 2012 (pobierz) 
Postępowania w sprawach karnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 1998 - 2012 (pobierz) 
Postępowania w sprawach nieletnich (rodzinnych) w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2004 - 2012 (pobierz) 
Sprawy mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych w latach 2006 - 2012 (pobierz) 
Postępowania w sprawach rodzinnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2006 - 2012 (pobierz) 
Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w latach 2006 - 2012 (pobierz)

Rejestr zmian dla: Akty prawne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d